Podmienky používania

Portál a aplikácie SportyPlus (ďalej len "portál") vlastní spoločnosť Inspirium d.o.o. (ďalej len "Inspirium"). Spoločnosť Inspirium umožňuje používanie portálu a súvisiacich služieb a obsahu v súlade s týmito podmienkami používania. Podmienky používania sa vzťahujú na všetok obsah a služby na doménach a subdoménach, ktoré vlastní, spoluvlastní alebo s ktorými spolupracuje spoločnosť Inspirium. Podmienky používania vymedzujú práva a povinnosti všetkých používateľov Portálu.

Používaním portálu sa má za to, že používatelia sú vždy oboznámení s týmito podmienkami používania, plne im rozumejú a súhlasia s nimi. Spoločnosť Inspirium si vyhradzuje právo zmeniť tieto Podmienky používania.

Prístup na portál, registrácia používateľa

Na používanie portálu a služieb portálu je potrebná registrácia účtu, počas ktorej musí používateľ pravdivo vyplniť registračný formulár a zvoliť si heslo. Pri registrácii musí používateľ súhlasiť s týmito podmienkami používania.

Používateľ je povinný uchovávať informácie o používateľskom účte a bezpečnostnom hesle a je plne zodpovedný za všetky škody spôsobené neoprávneným použitím svojho používateľského účtu.

Vyplnením registrácie používateľ prijíma zodpovednosť za všetky činnosti spôsobené používaním portálu.

Spoločnosť Inspirium nemá prístup k používateľským heslám. Na účely identifikácie pri poskytovaní pomoci používateľom môže spoločnosť Inspirium požiadať používateľa o zaslanie žiadosti z e-mailovej adresy používateľa, ktorá bola použitá pri registrácii.

Kluby

Portál slúži predovšetkým na využívanie služieb tenisových klubov, ktoré sú na ňom zaregistrované. Návštevou stránok konkrétneho klubu vyjadrujete okrem týchto podmienok používania aj súhlas s podmienkami používania daného klubu.

Kluby ponúkajú na portáli celý rad služieb, ako je registrácia klubu, prenájom ihriska, účasť na klubových súťažiach atď. Portál poskytuje technickú podporu pre uvedené služby.

Portál odovzdá klubom potrebné údaje používateľa na identifikáciu pri využívaní ponúkaných služieb. Kluby sú povinné tieto údaje vhodným spôsobom uchovávať a chrániť.

Obsah vytvorený používateľom

Od používateľa sa očakáva, že na portáli zadá pravdivé údaje. Spoločnosť Inspirium si vyhradzuje právo odstrániť akékoľvek informácie, ktoré považuje za nepravdivé, a zablokovať používateľský účet, ktorý takéto informácie zverejnil.

Používanie portálu znamená vytvorenie obsahu, ktorý môže byť chránený autorskými právami. Vytvorením takéhoto obsahu na portáli odovzdáva používateľ spoločnosti Inspirium príslušné právomoci a povolenia v súlade s platnými zákonmi, aby spoločnosť Inspirium mohla tento obsah použiť na zobrazenie na portáli.

Spoločnosť Inspirium rešpektuje duševné vlastníctvo a autorské práva iných a odstráni akýkoľvek obsah, na ktorý sa zistí, že nemá príslušné práva.

Používateľ nesmie zverejňovať obsah, na ktorého zverejnenie nemá právo, a spoločnosť Inspirium okamžite odstráni všetok obsah, o ktorom sa zistí, že bol na portáli zverejnený nezákonne.

Používateľ má tiež zakázané zverejňovať obsah, ktorý podnecuje alebo vyjadruje nenávisť voči akejkoľvek sociálnej skupine. Takýto obsah bude odstránený a používateľské konto bude pozastavené.

Spoločnosť Inspirium nezodpovedá za materiálne škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku odstránenia obsahu z portálu, ak je obsah zverejnený v rozpore s podmienkami používania.

Ochrana súkromia a osobných údajov

Inspirium je správcom spracovania osobných údajov na portáli v súlade s platnými zákonmi. Úradníkom pre ochranu osobných údajov je Stjepan Drmić ([email protected]).

Portál pre svoju činnosť zhromažďuje určitý súbor údajov, ktoré sa v zmysle platných predpisov považujú za súkromné, ako napríklad osobné meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, adresa bydliska atď. Tieto údaje sa používajú na komunikáciu s používateľmi, na zistenie totožnosti používateľa a na registráciu v klube. Tieto údaje sa nepoužívajú na iné účely ani sa neposkytujú tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu používateľa.

Spoločnosť Inspirium berie svoje povinnosti týkajúce sa ochrany osobných údajov vážne a zavádza aktívne opatrenia na ich ochranu.

Okrem priameho zhromažďovania osobných údajov portál využíva aj službu Google Analytics na monitorovanie návštev a meranie spôsobu používania portálu. Údaje sa pritom anonymizujú, aby sa znížilo množstvo vystavených osobných údajov.

Vzhľadom na použitie optimálnych nastavení servera je možný príležitostný prenos údajov do tretích krajín. Spoločnosť Inspirium robí všetko, čo je v jej silách, aby znížila množstvo údajov, ktoré sa prenášajú mimo Európskej únie.

Zmeny podmienok používania

Používateľ má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie svojho účtu.

Spoločnosť Inspirium si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto Podmienky používania a nenesie zodpovednosť za prípadné dôsledky vyplývajúce z týchto zmien.